Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Blago vinove loze – Fruška gora

Blago vinove loze – Fruška gora

Blago  vinove loze –  U  vremena  davna, kada je sve ovo bilo Panonsko more samo se  Fruška gora ( Alma Mons ) uzdizala u nebo i prkosila  nepreglednom vodenom prostranstvu. Na tom ostrvu se ra?ala jedna nova bajka, budu?a Sveta gora u Vojvodini. Danas se na pitomim brežuljcima stvaraju novi vo?njaci, vinogradi koji nas vra?aju u vremena kada se sve stizalo uraditi, živelo se za zemlju i od zemlje – naša Fruška gora.

U zapadnom delu Fruške gore nikao je vo?njak za ponos, vo?njak kompanije „Atos fruktum“ . Na sto hektara se prostire savremeni vo?njak jabuka koji dajei 8.000 tona jabuka. Plantaža je pokrivena zaštitnom mrežom, uz sistem za navodnjavanje. Voda sa kojom se navodnjava plantaža je izvorska.  Slasni plodovi se izvoze u Rusiju, Englesku i skandinavske zemlje. Kako je izjavio g-din Mitar Deuri?, direktor „Atos fruktura“ osnovana je i „Fruškogorska kooperativa“ koja ?e okupiti 20 proizvo?a?a i omogu?iti prodaju 20.000 tona vo?a. Ve? se gradi ULO hladnja?a koja ?e obezbediti postizanje najve?ih ekonomskih efekata u izvozu.

Na delu plantaže se po?elo i sa uzgojom vinove loze, na 13 hektara. Podneblje i duga tradicija gajenja vinove loze na Fruškoj gori garantuje kvalitetna vina iz vinarije „Deuri?”. Sa ljubavlju i strpljenjem se gaji grož?e traminac, rajnski rizling, sauvignon, chardonnay i sorte probus, merlot, pinot noir. Na nadmorskoj visini od 250 m Sunce miluje zrna grož?a, daje im slast i toplotu. Uz savremeni na?in prerade vino se neguje tokom cele godine i radosno predstavlja gostima Vinske ku?e.

Vinska ku?a je ponos i svojim izgledom pleni uzdahe posetilaca. Tokom boravka u njoj možete uživati u vidikovcu, sa kojeg se pruža pogled na Srem i vinograde. Tokom dana možete šetati stazama zdravlja u netaknutoj prirodi, obi?i manastire koji ?uvaju vrednosti starih vekova. Kada se umorite do?eka?e Vas ljubazni doma?ini sa ?uvenim sremskim ?akonijama i vinom za pam?enje. Da bi okrepili telo možete se odmoriti u skladno ure?enim apartmanima, prikupitli snagu za nove poduhvate po Fruškoj gori.

“Nekoliko ?aša vina sklope stotinu poslova.”

Blago vinove loze Fruška gora – U blizini je i manastir Mala Remeta, poznata kao Remetica i Remetsko, smeštena dva kilometra od sela Jazak, jedan je od najmanjih fruškogorskih manstira. Prema predanju, podigao ga je kralj Dragutin, ali su ga vrlo brzo opustošili Turci. Zahvaljuju?i monasima manastira Ra?e na Drini, Mala Remeta je obnovljena krajem 17. veka. Zbog bogate i živopisne fasade, odaje utisak gotovo najlepšeg sakralnog objekta u ovom kraju. Unutrašnjost krasi visoki ikonostas, delo Janka Halkozovi?a iz druge polovine 18. veka.

Manastir Staro Hopovo

Manastir Staro Hopovo se nalazi u živopisnom prirodnom okruženju, oko 3 km isto?no od Novog Hopova, što posetiocima ovih svetinja pruža mogu?nost izuzetno prijatne šetnje i duhovnog zadovoljstva. Manastir Staro Hopovo je po predanju podigoo izme?u 1496. i 1520. godine despot ?or?e Brankovi? (Maksim). Turski defteri pominju manastir Staro Hopovo u više navrata (1545-48, 1566-69, 1578), a doma?i ?ak i nešto ranije. Od prvobitne crkve posve?ene svetom Nikoli, za koju se pretpostavlja da je zaduzbina despota ?or?e Brankovi?, nije ostalo ništa, budu? da je bila sagra?ena od drveta i pokrivena crepom, to je potpuno stradala u zemljotresu 1751. godine. U blizini prvobitne crkve je 1752. godine sagradena nova crkva posve?ena svetom Pantelejmonu, koja i danas postoji. U opisu fruškogorskih manastira iz 1753. godine se Staro Hopovo pominje kao metoh manastira Novo Hopovo, bez freskopisa  i ikonostasa. Tokom Drugug svetskog rata je konak spaljen i porušen, a crkva delimi?no ošte?ena.

Današnji hram Starog Hopova je malih razmera, ali verovatno medu najlepšim manastirima u Srbiji, zahvaljujuci ljupkosti i skladu crkve i prekrasnog okruženja. Crkva manastira Staro Hopovo je jednobrdna bazilika zidana kamenom i opekom, sa pripratom koja je poluobli?astim svodom povezana sa naosom i unutra polukružnom i spolja petostranom apsidom. Iznad celokupnog unutrašnjeg prostora naosa Starog Hopova se uzdiže veliko postolje na kome po?iva desetostrani tambur sa kupolom, pokrivenom baroknim završetkom i na uglovima ukrašenom kolonetama. Kube Starog Hopova zbog svoje veli?ine i oblika na neki na?in dominira nad celom crkvom, koja je originalno bila bez zvonika. U poslednjoj obnovi, nakon 2006. godine je pored crkve sagraden zvonik, cime je manastirska celina dobila potpuno novi izgled. Sli?no kao u manastiru Novo Hopovo, fasada crkve manastira Staro Hopovo je podeljena vencem, a gornji deo fasade je ukrašen slepim arkadama. U donjem delu crkve su otvorena tri prozora i vrata, a na kubetu deset uskih prozora, što obezbe?uje dobru osvetljenost crkve. Unutrašnjost crkve manastira Staro Hopovo je potpuno oslikana freskama, a u oltaru je bogato rezbareni ikonostas, koga je od 1793-1800. godine oslikao iriški moler Jefrem Isajlovi?. Prema ulazu u šumu, iznad potoka Jelenac, koji proti?e pored ovog manastira, nalazi se ozidan izvor – kapelica, sa pitkom hladnom vodom. Ako se pre?e potok i po?e nizvodno, posle 40 metara nailazi se na jedan od retkih fruškogorskih mineralnih izvora – izvor sumporovite vode, ?ija je temperatura 18,5 stepeni Celzijusovih.

Blago vinove loze – Fruška gora