Thursday, 16 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

BIOMASA ušteda goriva – Biomasa kao izvor obnovljive energije. vREME JE SETVE, ALI RAZMISLITE ŠTA ĆETE URADITI SA ŽETVENIM OSTACIMA NA VREME. Biomasa predstavlja jedan od najznačajnijih izvora obnovljive energije.Biljna biomasa u poljoprivredi je značajan izvor obnovljive energije, naročito na područiju  Vojvodine gde je procenje no da se svake godine dobija oko 9 miliona tona biomase iz poljoprivrede.
Biomasa je organska supstanca biljnog ili životinskog porekla (drvo, slama, biorazgradivi ostaci iz poljoprivredne proizvodnje, stajsko đubrivo, organski deo komunalnog čvrstog otpada). Biomasa se koristi u procesima sagorevanja ili konvertuje u sistemima koji proizvode toplotnu energiju, električnu energiju, ili/ i toplotnu energiju i električnu energiju.
Osim toga, biomasa se koristi za proizvodnju tečnih i gasovitih goriva – bioetanola, biodizela i biogasa. Prema agregatnom stanju biomasa se klasifikuje na čvrstu, tečnu i gasovitu.
U čvrstu biomasu svrstavaju se ostaci ratarske proizvodnje, ostaci rezidbe iz voćarstva i vinogradarstva, ostaci šumarstva, ostaci iz primarne i sekundarne prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo.
U tečnu biomasu podrazumevaju se tečna biogoriva – biljna ulja biodizel, bioetanoli, tečni ostaci prerađivaćke industrije.
Gasovita biomasa predstavlja biogas, koji može da se proizvede iz životinjskih ekskremenata ili energetskih biljaka.

BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

Direktiva 2001/77/EC daje inicijalnu definiciju biomase: ‚, Biomasa predstavlja biorazgradivi deo proizvoda, ostatka i otpadaka iz poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije – biljnog i životinskog porekla čije energetsko korišćenje je dozvoljeno u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu životne sredine“.

Biljni ostaci iz poljoprivrede – ratarstva se mogu preračunati na osnovu parametara koji približno iskazuju mogući potencijal biomase određene ratarske kulture.

 
Ratarstvo – prinos: zrno – biljni ostaci

         Kultura  Zrno : Biljni ostaci
1.    Kukuruz      1   : 1,1
2.    Pšenica       1  : 1,0
3.    Ječam         1   : 0,8
4.    Raž              1   : 1,1
5.    Suncokret   1   : 2,5
6.    Soja             1   : 2,0


Ograničavajući faktor korišćenja ukupne količine biomase za obnovljivu energiju jeste sačuvanje plodnosti zemljišta. Žetveni ostaci predstavljaju ogroman potencijal za obnovljivu energiju, međutim njihovim odnošenjem sa parcele i korišćenje kao sirovina ili gorivo smanjuje se količina organske materije koja može da se vrati u zemljište, što znači da takav postupak ima veliki uticaj na osobine i plodnost zemljišta.

Sigurno da ukupna raspoloživa količina biomase nije i ne treba da bude i količina korišćena kao obnovljiva energija, već jedan deo treba i da ostane kao organska materija i vraćena u zemljište kako bi se sačuvala plodnost zemljišta.

 Savetodavac iz oblasti ratarstva
dipl. ing. Baba Euđen

foto pixabay.com

BIOMASA ušteda goriva

Leave a Reply