Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

BIOMASA ušteda goriva u Vašem domaćinstvu

biomasa ušteda

Biomasa ušteda goriva

BIOMASA ušteda goriva – Biomasa kao izvor obnovljive energije. vREME JE SETVE, ALI RAZMISLITE ŠTA ?ETE URADITI SA ŽETVENIM OSTACIMA NA VREME. Biomasa predstavlja jedan od najzna?ajnijih izvora obnovljive energije.Biljna biomasa u poljoprivredi je zna?ajan izvor obnovljive energije, naro?ito na podru?iju  Vojvodine gde je procenje no da se svake godine dobija oko 9 miliona tona biomase iz poljoprivrede.
Biomasa je organska supstanca biljnog ili životinskog porekla (drvo, slama, biorazgradivi ostaci iz poljoprivredne proizvodnje, stajsko ?ubrivo, organski deo komunalnog ?vrstog otpada). Biomasa se koristi u procesima sagorevanja ili konvertuje u sistemima koji proizvode toplotnu energiju, elektri?nu energiju, ili/ i toplotnu energiju i elektri?nu energiju.
Osim toga, biomasa se koristi za proizvodnju te?nih i gasovitih goriva – bioetanola, biodizela i biogasa. Prema agregatnom stanju biomasa se klasifikuje na ?vrstu, te?nu i gasovitu.
U ?vrstu biomasu svrstavaju se ostaci ratarske proizvodnje, ostaci rezidbe iz vo?arstva i vinogradarstva, ostaci šumarstva, ostaci iz primarne i sekundarne prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo.
U te?nu biomasu podrazumevaju se te?na biogoriva – biljna ulja biodizel, bioetanoli, te?ni ostaci prera?iva?ke industrije.
Gasovita biomasa predstavlja biogas, koji može da se proizvede iz životinjskih ekskremenata ili energetskih biljaka.

BIOMASA ušteda goriva u Vašem doma?instvu

Direktiva 2001/77/EC daje inicijalnu definiciju biomase: ‚, Biomasa predstavlja biorazgradivi deo proizvoda, ostatka i otpadaka iz poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije – biljnog i životinskog porekla ?ije energetsko koriš?enje je dozvoljeno u skladu sa propisima koji ure?uju zaštitu životne sredine“.

Biljni ostaci iz poljoprivrede – ratarstva se mogu prera?unati na osnovu parametara koji približno iskazuju mogu?i potencijal biomase odre?ene ratarske kulture.

 
Ratarstvo – prinos: zrno – biljni ostaci

         Kultura  Zrno : Biljni ostaci
1.    Kukuruz      1 : 1,1
2.    Pšenica       1 : 1,0
3.    Je?am         1 : 0,8
4.    Raž              1 : 1,1
5.    Suncokret   1 : 2,5
6.    Soja             1 : 2,0


Ograni?avaju?i faktor koriš?enja ukupne koli?ine biomase za obnovljivu energiju jeste sa?uvanje plodnosti zemljišta. Žetveni ostaci predstavljaju ogroman potencijal za obnovljivu energiju, me?utim njihovim odnošenjem sa parcele i koriš?enje kao sirovina ili gorivo smanjuje se koli?ina organske materije koja može da se vrati u zemljište, što zna?i da takav postupak ima veliki uticaj na osobine i plodnost zemljišta.

Sigurno da ukupna raspoloživa koli?ina biomase nije i ne treba da bude i koli?ina koriš?ena kao obnovljiva energija, ve? jedan deo treba i da ostane kao organska materija i vra?ena u zemljište kako bi se sa?uvala plodnost zemljišta.

 Savetodavac iz oblasti ratarstva
dipl. ing. Baba Eu?en

Leave a Reply