Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Biomasa novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji

Biomasa novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji

Biomasa – novi portal za trgovinu biomasom u Srbiji “Zelena energija”. Nova šansa da se bibiomasaomasa ponudi na tržištu kako Srbije tako i zemalja Evropske Unije. Na jednom mestu se mogu susresti prera?iva?i i kupci, ubrza promet i proširi broj potencijalnih kupaca.

Biomasa je najdinami?niji segment u razvoju energetike i najisplativija oblast za investicije, ali se u Srbiji nažalost koristi na neorganizovan i neefikasan na?in, istaknuto je na konferenciji o koriš?enju biomase u Srbiji.
Ovakvi izvori energije se, u Srbiji, nažalost, ne koriste na organizovan i sistematski na?in”, izjavio je potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Mileti? Tanjugu na konferenciji “Koriš?enje biomase u energetske svrhe – put ka uspešnijem poslovanju”, organizovanoj u okviru Sajma energetike.
Iako su, kako kaže, resorna ministarstva u protekle dve godine u?inila dosta toga da se ova oblast uredi zakonski, neophodan je dodatni rad na podizanju svesti i stvaranju tržista biomase, što je, kako kaže, jedan od zadataka PKS.
Na konferenciji je promovisan portal “Zelena energija” sa prvom elektronskom platformom za trgovinu biomasom, koji je, prema re?ima Mileti?a, još jedan od digitalnih oblika komunikacije izme?u kupaca i prodavaca, odnosno svih onih koji su zainteresovani za koriš?enje obnovljivih izvora energije.
Sve to, kako isti?e, treba da doprinese kreiranju druga?ijeg tržišta i okruženja, u kome se Srbija mora okrenuti onome ?emu se Evropa ve? okrenula.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božovi? je izjavila da je pitanje obnovljivih izvora energe izuzetno važno za Srbiju, i da je Vlada, u cilju dostizanja standarda Evropske unije, ve? uskladila dokumente sa Unijom u svih deset oblasti zaštite životne sredine.
Pomo?nik ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike Miloš Banjac je na konferenciji rekao da je projekat “Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji” jedan od najboljih projekata u kojima Ministarstvo rudarstva u?estvuje, i da je u sklopu tog programa sufinansirana izgradnja šest postrojenja na biomasu.
“Re? je o realnim investicijama”, poru?io je Banjac, dodaju?i da je ovaj projekat uspešno realizovan do ove faze, kao i da je osim javnog, okrenut i ka privatnom sektoru.
Stalna koordinatorka UN-a i stalna predstavnica UNDP (Programa Ujedinjenih nacija za razvoj) u Srbiji Irena Voja?kova-Solorano je kazala da pomenuti projekat otvara vrata preduze?ima.
“Biomasa je pouzdano rešenje koje zadovoljava potrebe Srbije ne samo za obnovljivim izvorima energije ve? i za investicionim prilikama koje mogu doneti veliku finansijsku dobit”, istakla je Solorano.
Re? je, kako je navela, o ?etvorogodišnjem projektu, pokrenutom 2014. godine, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), a realizuju ga UNDP, Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.
“Pre tri godine nisam mogla ni da zamislim da ?e biti organizovan ovakav jedan doga?aj”, izjavila je Solorano.
Predstavnica ambasade Slova?ke Helena Mravikova kaže da su slova?ke vlasti i kompanije spremne za saradnju i prenošenje svog iskustva srpskim kompanijama, i istovremeno je ukazala na važnost ulaganja u obnovljive izvore energije, koji, kako kaže, ne donose samo ve?u energetsku nezavisnost ve? i nova radna mesta.
izvor PK Srbije