Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » BIODIZEL u sopstvenoj proizvodnji za velike uštede

BIODIZEL u sopstvenoj proizvodnji za velike uštede

biodizel u sopsvenojBIODIZEL – Proizvodnja biodizela na poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji, zahvaljuju?i privatnoj inicijativi raste , procenjuju stru?njaci. Termin biodizel odnosi se na te?no, obnovljivo gorivo ( energent ),za ?iju proizvodnju se kao osnovna sirovina koriste ulja iz semena uljanih kultura (uljana repica, suncokret i soja).

 Obnovljivi izvori energije su po definiciji energija koja se eksploatiše istom brzinom kojom se i obnavlja. U obnovljive izvore energije spadaju: energija vetra, energija sunca, hidroenergija, geotermalna enargija i energija biomase.

 Biodizel je po hemijskom sastavu mešavina metil estara masnih kiselina (FAME) koji se dobijaju iz triglicerida masti i biljnih ulja, procesom transesterifikacije sa metanolom u prisustvu katalizatora.

BIODIZEL u sopstvenoj proizvodnji za velike uštede

 Biodizel je idealna zamena za konvencionalno gorivo jer je u potpunosti prilago?en postoje?oj konstru kciji motora, a pritom zadovoljava i dodatne kriterijume vezane za ekologiju. Prepravke na motorima i na pumpama visokog pritiska nisu potrebne. Može se upotrebiti kao gorivo za dizel motore sa unutrašnjim sagorevanjem u ?istom obliku BD-100 (100% biodizel), ili kao mešavina sa fosilnim dizel gorivom u odre?enom procentu BD-20 (20% biodizel i 80% fosilni dizel) ili BD-5 ( 5% biodizel i 95% fosilni dizel).

 PREDNOSTI BIODIZELA U ODNOSU NA FOSILNO GORIVO:

Ekološke:
– smanjena emisija gasova koji izazivaju efekat “staklene bašte”, pre svega CO2, CO, SO2;
– nema ?a?i, benzola, toluola u izduvnim gasovima;
– biorazgradiv je i netoksi?an, slu?ajna prosipanja ili izlivanja ne predstavljaju ekološki rizik.

Energetske:
– osnovne sirovine su obnovljive;
– smanjenje potrebe za uvozom fosilnog dizel goriva.

Tehni?ke:
– ve?i sadržaj kiseonika u biodizelu omogu?ava potpunije sagorevanje;
– produžava radni vek motora;
– nisu potrebne nikakve prepravke na motoru i sistemu ubrizgavanja goriva;
– upotreba biodizela ne zahteva izmene na po stoje?im transportnim i skladišnim sistemima.

Ekonomske:
– niža cena biodizela u odnosu na fosilni dizel omogu?ava korisnicima ostvarivanje zna?ajnih ušteda;
– pove?anje zaposlenosti, doma?e industrijske i poljoprivredne proizvodnje;
– smanjenje zavisnosti od uvoza sirove nafte i naftnih derivata.

PROIZVODNJA NA FARMAMA

 ?ak i na malim farmama zahvaljuju?i usavršenoj tehnologiji mogu?e je proizvesti gorivo približno euro 5 standardu, a duplo jeftnije od petrodizela.

 Na farmi Nikola Bodroži?a iz Vladimirovca presa za hladno ce?enje uljarica u vreme poljoprivrednih radova radi danono?no. S jedne strane ulazi sirov suncoket koji se zagreva na 60 stepeni celzijusa a zatim cedi – a sa druge strane izlazi uljana poga?a – proteinsko hranivo za krave – i hladno ce?eno ulje od kojeg nastaje gorivo za traktor. Pošto poljoprivrenih radova trenutno nema – biodizel koji se sada proizvodi bi?e upotrebljen kao gorivo u automobilu.

 Poslednjih godina su se pojavili jeftini sistemi za proizvodnju biodizela, koje po ceni od ispod 2 000 evra može da priušti svaka farma koja proizvodi uljarice. I pored toga što je kvalitet goriva sli?an, biodizel se meša u proporciji 80 prema 20 (5-20% BIODIZELA)  zbog podmazivanja motora. Iz jedne tone suncokreta mogu?e je proizvesti od 300 do 350 litara goriva.

Mogu?e je proizvoditi i biodizel preradom upotrebljenog ulja

Metil ester poznatiji kao biodizel je novo ekološko alternativno gorivo koje se u potpunosti može proizvoditi od doma?ih obnovljivih izvora. Kao takvo,ovo gorivo doživljava sve ve?u popularnost kako kao pogonsko gorivo tako i u mnogim drugim aplikacijama.

Biodizel se danas najviše koristi kao zamena za klasi?an dizel fosilnog porekla. Može se koristiti ?ist kao i u mešavinama razli?itih koncentracija sa klasi?nim dizelom. Ovo gorivo se sa nikakvim ili malim izmenama može koristiti u svim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koji kao pogonsko gorivo koriste dizel.

Pored upotrebe u saobra?aju, biodizel se može koristiti i u poljoprivredi, šumar stvu, gradjevinarstvu, kao energent za dobijanje toplotne energije (grejanje) pri ?emu se popularno naziva biolož ulje.  Primena biodizela je velika i posebno je pogodan za koriš?enje na mestima gde je neophodna mala emisija štetnih gasova kao što su plastenici, rudnici, nacionalni parkovi i druga mesta gde je potrebno održavati mali nivo zagadjenja životne sredine.

 Biodizel se može proizvoditi iz doma?ih sirovina kao što su uljana repica ili suncokret ?ime se smanjuje potreba za uvozom skupih stranih sirovina i energenata.

Pored uljane repice i suncokreta, biodizel se može proizvoditi i od svih ostalih ulja i masti biljnog ili životinjskog porekla pa ?ak i od poljoprivrednog, industrijskog, komunalnog i raznog drugog otpada ?ime se takodje pomaže o?uvanje životne sredine.
Zbog pove?ane potrebe za sirovinama preduze?e Biodizel Co vrši organizovano sakupljanje i otkup svih koli?ina otpadnog jestivog ulja iz kuhinja, restorana, menzi, pržionica ribe i od svih ostalih subjekata koji u svojoj delatnosti proizvode ovu vrstu otpada.

 

Leave a Reply