Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » BIODINAMIČKA poljoprivreda odgovor na izazov

BIODINAMIČKA poljoprivreda odgovor na izazov

konkurs nacrt zakonaBIODINAMI?KA poljoprivreda. Sadašnji trenutak u svetskoj ekonomiji karakteriše mit da je cilj ekonomije ubrzani rast. Profesor Herman Dejli, koji predaje ekonomiju ekologije, uporedio je svetsku ekonomiju sa stanjem jednog engleskog mladi?a, on je ( usled organskog poreme?aja ) po?eo ubrzano da raste. Njegovi unutrašnji organi nisu bili u stanju da prate taj nagli rast, pa je preminuo u svojoj 22. godini. Došlo je do „raspada sistema“.

„S obzirom na to da je savremena industrijska ekonomija stara samo nekoliko vekova, što zna?i da se u pore?enju sa ljudskim vekom nalazi u adolescentskoj fazi, ona upravo prolazi kroz period velikih promena i krajnje je vreme da se zaustavi njen rast (u fizi?kom smislu) i razvoj preusmeri ka mentalnom, moralnom i duhovnom polju.“

   EKONOMIJA STABILNE DRŽAVE
Nastoje?i da umesto disfunkcionalnog svetskog poretka prona?e klju? za organizaciju idealne države, profesor Dejli je uveo novi termin u oblast ekonomske nauke – Ekonomija stabilne države (Steady State Economy).

 Ovakva država bi funkcionisala u interesu celokupnog stanovništva, zadovoljavaju?i osnovne potrebe svakog pojedinca, uz što manju potrošnju materijalnih resursa i energije.

On funkcionisanje idealne države upore?uje sa šumom, koja je organizovana na principu zatvorenog eko sistema. Ona se  ne razvija u širinu, niti teži da zahvati što više prostora, njen razvoj se odigrava unutar nje same, u skladu sa prirodnim zakonima koji je ?ine funkcionalnom, izbalansiranom i samoodrživom. To nije nešto što bi skeptici nazvali stagnacijom, ve? ono što ekolozi nazivaju: dinami?ka ravnoteža.

 Problemom uštede energije i resursa bave se i ekolozi iz FNE, koordiniraju?i svoje  akcije sa nau?nim timom iz asocijacije „Negavat“, gde se od 2001. godine radi na razvijanju revolucionarne ideje o prakti?nim merama koje bi država mogla da uvede u cilju smanjenja potrošnje energije.
Negavat je jedinica koja ne predstavlja potrošenu, ve? ušte?enu koli?inu energije (merene u vatima), a ušteda se postiže povišenim nivoom efikasnosti u trošenju (nerasipanju) energije. Ovaj termin je prvi put izneo u javnost šef nau?nog tima Instituta „Rocky Mountain“, Amori Lovins, 1989. godine. Na pronalaženju na?ina da se ovo sprovede u praksu radi preko 450 ?lanova udruženja, od kojih je preko 200 profesionalaca iz raznih oblasti, a njihova ponuda se kre?e u okviru triptiha – jednostavnost, efikasnost, obnovljivost energetskih izvora – uz progresivno napuštanje nuklearnih izvora energije.
Jednu od neophodnih mera u cilju smanjenja CO2 predstavlja i okretanje poljoprivredne proizvodnje ka samoodrživim farmama, one predstavljaju najefikasniji na?in da se obrne emisija ugljenika iz zemlje – kako bi se ugljenik iz vazduha prirodnim putem preuzeo i vratio u zemlju, gde i pripada.

 Prelaskom na organsku poljoprivredu obnovili bismo organski sastav zemljišta i ponovo izgradili biodiverzitet u prirodnom okruženju – u kojem se nalazi polovina biomase – što bi tako?e smanjilo emisiju gasova koji proizvode efekat staklene bašte, kao što su metan i azotni oksid.

 DEMETAR SERTIFIKAT

 I u Srbiji se, uporedo sa ja?anjem ekoloških pokreta, ra?a pokret malih poljoprivrednih proizvo?a?a koji se okre?u biodinami?koj poljoprivredi, ne bi li udruženim snagama potisnuli „Monsanto-porodi?nu korpu“ sa naših trpeza.

 Najdalje u tome otišao je vlasnik oglednog imanja Janova kod Vršca, Zoran Petrov, zapo?eo je pionirski poduhvat uvo?enja biodinami?ke poljoprivrede, prema veoma strogim „Demetar“ internacionalnim standardima.
„Demetar“ je ekološko udruženje, osnovano 1997. godine, koje je razvilo mrežu organizacija širom sveta u cilju bliže saradnje u pravnoj, ekonomskoj i duhovnoj sferi. Dr Julius F. Obermaier, me?unarodni savetnik za biodinami?ku poljoprivredu, ve? uveliko uvodi imanje Janova u proceduru za dobijanje „Demetar“ sertifikata. Ovaj stru?njak decenijama obu?ava poljoprivrednike širom sveta ( Evropa, Amerika, Afrika, Novi Zeland), zastupaju?i oko 4.200 farmi iz 43 zemlje, pa smo ga zamolili da nešto kaže o biodina mi?kim metodama u poljoprivredi.
Biodinami?ku poljoprivredu prvi je po?eo da razvija dr Rudolf Štajner (1924), obu?avaju?i austrijske zamljoradnike kako da ožive zemlju – koju su ve? tada zagadile „savremene agrotehni?ke mere“, da bi se posle ?itavog veka ?ove?anstvo vratilo ovim principima videvši u njima jedan od mogu?ih puteva za  izlazak iz krize…

 Suština biodinami?ke poljoprivrede je pre svega u prilazu zemlji, kojoj se posle višegodišnjeg iznurivanja pesticidima prilazi kao  bolesniku koga prvo treba izle?iti. Tek posle „terapije“ od ?etiri do pet godina može se govoriti o ozdravljenju i uspostavljenoj ravnoteži – kako u lancu ishrane, tako i u svim segmentima koji zaokružuju tehnologiju proizvodnje zdrave hrane.

„Detoksikacija“ je uspešna samo pod uslovom da je kompletan lanac ishrane pod strogom kontrolom, da se umesto pesticida koriste samo biljni preparati, pripremljeni prema homeopatskim principima, a termin „samoodrživo imanje“ podrazumeva da se doma?instvo organizuje tako da je sve što je potrebno za useve i stoku proizvedeno na tom posedu.
Pored farme Janova, u Srbiji se biodinami?kom poljoprivredom bavi bra?ni par iz Holandije, na imanju Iva u Jaloviku, kao i porodi?no gazdinstvo Neven iz Meljaka, ?iji se vlasnici ve? godinama trude da savladaju birokratske i finansijske prepreke, kako bi zaokružili biodinami?ki ciklus proizvodnje na svom imanju.
Oni koji su se opredelili za biodinami?ku poljoprivredu nisu motivisani izgledom na „što ve?e prinose“, ni „isplativoš?u“ uloženog truda. Oni pre svega žele da sprovedu u praksu jednu životnu filozofiju, koju korporacijska psihologija nije u stanju da dešifruje – pa samim tim ni da zaustavi. Povratak stoke na pašnjake, mleko bez hemikalija i vešta?kih hormona, stajsko ?ubrivo u kojem se nalazi sve što je potrebno zemlji da bi iz nje nikli zdravi usevi… U toj harmoniji sa prirodom, uz poznavanje dinami?kih osobina svake biljke ponaosob, postiže se sklad koji smo davno narušili.

Leave a Reply