Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Berba borovnica, transport i skladištenje

Berba borovnica, transport i skladištenje

berbe borovnica

Berba borovnica, transport i skladištenje

Berba borovnice se obi?no proteže u periodu od 6 do 8 nedelja s obzirom da postoje rane, srednjerane i pozne sorte. Svaka sorta se bere tri do sedam puta u intervalu od 5 do 7 dana u zavisnosti od osobina sorte i vremenskih uslova. Plodovi borovnice nisu osetljivi kao plodovi maline. Beru se samo zreli plodovi plave boje, pošto su crvenkasti-poluzreli plodovi kiseli. Plodovi se stavljaju direktno u specijalnu ambalažu zapremine 0,5 l. Mogu se koristiti i male kofice. Kada se koriste kofice dolazi do ošte?enja pepeljka. Prilikom pakovanja plodova uklanja se lis?e i nezreli-crvenkasti plodovi.

Ako je dobar rod jedan bera? za 8 ?asova može napuniti 60 – 80 kutijica pomenute zapremine. Kod berbe treba nastojati da se odvoje plodovi po krupno?i u više klasa. Krupniji plodovi postižu višu cenu na tržištu. Ako se kutijice pokriju sa celofanom pove?ava se trajašnost plodova i postiže ve?a atraktivnost. Prinos po žbunu postepeno raste sa staroš?u, po?ev od druge godine. Odrasle biljke mogu dati 6-8 kutijica, a dobro negovani žbunovi ?ak i 20 kutijica. Plodovi borovnice se mogu prodati za potrošnju u svežem stanju, ali se takode mogu konzervirati u 50% rastvoru saharoze ili zamrzavati. Zamrznuti plodovi su gotovo istog kvaliteta kao i sveži.

Veliki procenat obranih plodova se izgubi na putu od ‘njive do trpeze’. Veliki deo ovog gubitka posledica je loše manipulacije plodovima posle berbe, uklju?uju?i i transport. Smanjenjem broja transfera plodova kako iz ruke u ruku tako i kao upakovanog proizvoda, smanjuje se i procenat gubitka. Bobi?asto vo?e bi trebalo održavati u hladnim uslovima, upakovano u svakoj fazi transporta.

Berba borovnica, transport i skladištenjeberba borovnica

Gajbice bi trebalo transportovati na paletama, ne dopuštaju?i pri tom da leže na podu ili dodiruju stranu prikolice, kako bi se obezbedio protok vazduha. Temperatura u gajbicaman koje dodiruju pod ili stranu prikolice može dosti?i ?ak i 11°C. Isto tako, gajbice ne treba re?ati iznad zadnjih to?kova kamiona, kako bi se smanjilo truckanje. Da bi se palete stabilizovale one se mogu dodatno prepakovati, ili se mogu obmotati pantljikama. Ukoliko za to postoje mogu?nosti treba koristiti kamion-hladnja?u. Me?utim, kod ve?ine ovih kamiona cirkulacija vazduha nije zadovoljavaju?a, i temperatura ne može da se održi ispod 4°C, a da se plodovi pritom ne zalede. Usled toga, maksimalno hla?enje plodova pre utovaranja je ?ak i važnije, kako bi proizvod stigao na tržište u što boljem stanju.

Ukoliko vam kamion-hladnja?a nije na raspolaganju, gajbice sa plodovima iz klimatizovanih uslova treba prekriti platnom da bi se održala niža temperatura. Ovaj postupak se ne preporu?uje za transport na veliku daljinu Transport plodova do veleprodajnog, odnosno maloprodajnog tržišta ?esto je izvan kontrole odgajiva?a. Na poboljšanje kvaliteta proizvoda koji stiže do potroša?a uti?e razvijanje dobrih odnosa sa kupcima u veleprodaji, odnosno maloprodaji, u smislu njihove edukacije kako da na adekvatan na?in postupaju sa svežom borovnicom. Poželjan je li?ni kontakt izme?u prodavca i kupca pre prve isporuke, a u slu?ajevima kada to nije mogu?e, od pomo?i može biti i uputstvo za rukovanje pridodato uz pošiljku.

Bobi?asto vo?e bi trebalo brzo stavljati u klimatizovane uslove hladnja?e, propuštanjem hladnog vazduha ( 2°C) preko paleta sa plodovima. Kada se plodovi ohlade do blizu 0°C, palete sa gajbicama treba uviti u plastiku i ostaviti u hladnu komoru na temperaturi od -1°C – 0°C, pri relativnoj vlažnosti vazduha od 85%, i uz slab protok vazduha, radi smanjenja stepena dehidratacije. Viša temperatura vazduha u hladnja?i i niža vlažnost vazduha nepovoljno ?e se odraziti na dugotrajnost plodova. Plodovi obrani neposredno pre pune zrelosti ima?e bolju dugotrajnost u odnosu na prezrele i plodove obrane u punoj zrelosti. Kod proizvodnje borovnice za svežu potrošnju najbolje je obu?iti bera?e da u pravo vreme beru plodove, tako da sortiranje nakon berbe ne bude neophodno.

Suzana Jerki?

Dipl. ing. poljoprivrede – smer vo?arstvo i vinogradarstvo