Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » BALANS između bazičnih i kiselih namirnica u ishrani

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica u ishrani

BALANS izme?u bazi?nih i kiselih namirnica – Kako bi se održalo dobro zdravlje kod gajenih životinja mora se održavati pravilan bilans izme?u alkalnih ili bazi?nih jedinjenja i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim te?nostima. Neki minerali, kao

fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, kao

kalcijum natrijum kalijum i magnezijum, alkalni.

Odnos bazi?nih i kiselih delova u krvi ?esto mnogo varira.Zbog toga je sre?a što je organizam vrlo sposoban da održava neutralnost krvi uprkos znatnim razlikama kod uzimanja alkalija i kiselina u hrani.

 Organske kiseline, kao što su mle?na i sir?etna, u silaži nemaju tendenciju da stvaraju kiselu reakciju u telu. Ako se one potpuno oksidišu one daju samo ugljendioksid i vodu.

BALANS izme?u bazi?nih i kiselih namirnica u ishrani

Doma?e životinje, naro?ito preživari, imaju veliku sposobnost za proizvodnju amonijaka u telesnim tkivima u svrhu neutralisanja svakog obi?nog viška kiseline. Zbog toga, izvesne koli?ine kiseline koja se može nalaziti u obi?nom obroku, nije štetna ako obrok obezbe?uje dovoljne koli?ine kalcijuma i drugih bitnih minerala. Samo onda kada se silaža konzerviše s fosfornom kiselinom ili drugim mineralnim materijama, obi?no je potrebno da se posveti pažnja kiselo-bazi?nom bilansu obroka. Kod davanja takve silaže treba davati kre?njak ili sme- šu mlevenog kre?njaka i natrijum bikarbonata.

Dovoljno je dokazano da trajno davanje odli?nih koli?ina kukuruzne silaže kravama muzarama, u toku više godina, nema nikakvog štetnog efekta, mada silaža ima znatnu koli?inu organske kiseline

dip. ing. sto?arstva Bilal Taji?

fotopixabay.com

 

Leave a Reply