Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Autohtone sorte projekat ” Cross tree ” Hrvatske i Srbije

Autohtone sorte projekat ” Cross tree ” Hrvatske i Srbije

Autohtone sorte ?e biti polazna osnova za dalji razvoj kvalitetnog sadnog materijala. Projekat   “Razvoj novih tipova sadnog materijala za vo?arstvo u usponu, baziran na lokalnim genetskim resursima i savremenim tehnologijama”, skra?eno “Cross tree” u zajedni?kom nau?nom naporu kroz IPA projekat Hrvatske I Srbije.

Vrednost projekta je  524.000 evra od ?ega je 85 odsto sredstava odobrila EU, a preostalih 15 odsto u?esnici u projektu. To je Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, koji je i nosilac projekta. Sa hrvatske strane u?estvuju Poljoprivredni institut “Osijek” i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.

Osnovni pokreta? nau?nog istraživaja je postizanje visokog kvaliteta sadnog materijala koji ?e dati kvalitetnije plodove, ve?e prinose, dok ?e rasadni?ari boljom ponudom ostvariti ve?e prihode. Tako ?e se stare, autohtone sorte “vratiti” na tržište. Svojim boljim odlikama ?e doneti visoki kvalitet ostvaren doma?im nau?nim potencijalima.

Autohtone sorte projekat ” Cross tree ” Hrvatske i Srbije

Srbija je od nekadašnjeg svetski zna?ajnog izvoznika rasadnog materijala postala veliki uvoznik. Dolazak stranih firmi koje uzgajaju visoko kvalitetene sadnice KNIP +7, +9 u Srbiju ?e primorati naše rasadni?are da primene savremenu tehnologiju.

Prof. dr Vladislav Ognjanov je ukazao da je stvoren veliki broj novih sorti na osnovu autohtonih sorti, njihovih ukrštanja sa novim svetskim sortama ili modifikacijama postoje?ih sorti I njihovim daljem usavršavanjem. Stvorene su sorte stubastih jabuka koje se izvoze u 5 zemalja Evrope. To je Rumeno vreteno koja je proglašena 2012. kao najbolja sorta stubastih jabuka Evrope. Nove sorte jabuke koje teže do 650 grama, imaju visoku otpornost prema bolestima. Novost su patuljaste forme jabuka!!

Velika pažnja ?e se obratiti stvaranju visokokvalitetnih autohtonih sorti breskve, oraha, leske, vinove loze. Nove sorte vinogradarske breskve svojom aromom I ukusom mogu da pariraju svetski poznatim sortama bresaka.

Autohtone sorte

Hrvatski partneri u projektu veliku pažnju posve?uju daljem razvoju autohtone sorte šljive Bistrica I jabuka Slavonska sr?ika. Zasadi višnje se brzo šire Slavonijom i to je izazov da dalje unapre?enje sadnog materijala.

Zajedni?ki ?e biti sa?uvano 50 genotipova vo?a I vinove loze I time ?e se sa?uvati najbolje osobine lokalnih sorti za budu?e generacije. Veliki naglasak je na ostvarenju sorti koje se mogu gajiti u organskom na?inu uzgoja – tržište organski gajenog vo?a je u stalnom usponu I sve je ve?a tražnja na tržištu Evrope.

Autohtone sorte, ?uvanje njihovih genoma i  poboljšanje njihovih karakteristika su osnovni cilj zajedni?kog projekta. Novostvorene sorte ?e obezbeditit kvalitetniji sadni materijal, bolje rezultate u gajenju uz primenu savremenih tehnologija. Pruži?e bolju tržišnu poziciju rasadni?arima, proizvo?a?ima i pružiti im bolju poziciju na tržištu i mogu?nosti za ve?i izvoz.