Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Arpadžik – vreme za sadnju je kraj marta

Arpadžik – vreme za sadnju je kraj marta

 Arpadžik – Sadnju obaviti što je ranije mogu?e, a najkasnije  do kraja marta, ?im vremenske prilike dozvole, izvršiti pripremu zemljišta i sadnju arpadžika. Iz arpadžika crni luk se može ranije saditi u odnosu na direktnu setvu.

–  Kvalitetan, zdrav i kalibriran arpadžik  preduslov je uspešne proizvodnje.
–  Sadnja arpadžika: mehanizovana (sadilicama) ili ru?na na ravno tlo  ili na gredice.
– Rastojanje  izme?u redova je naj?eš?e 30cm,   a u redu 7-10cm.
– Obi?no se sadi oko 500-800 kg/ha arpadžika, ali   to zavisi od krupno?e lukovica i kvaliteta rada  sadilice.
– Ovako  posa?en luk ranije ni?e i pre završava  vegetaciju (sredina jula).

PSSS Mladenovac
Veli?kovi? Violeta dipl.ing.

Arpadžik – vreme za sadnju je kraj marta

Lukova muva je najopasnija šteto?ina luka u našim podru?jima a po pravilu se javlja u vlažnim prole?ima. Najopasnija je prva, prole?na generacija, koja napada još nerazvijene biljke.

Štete izaziva larva koja se unutar stabljike hrani njenim sadržajem. Na mestima ošte?enja razvijaju se gljive ?a?avice koje izazivaju truljenje biljaka. U polju se napad lukove muve može lako prepoznati: napa dnute biljke po?inju naglo venuti, listovi žute, središnji list se suši i lagano izvla?i iz stabljike. Prese?emo li uzdužno takvu biljku na?i ?emo više larvi lukove muve. Kod jakog napada u jednoj biljci može biti i do 50 larvi. Me?utim, dovoljna je samo jedna larva u mladoj stabljici luka da bi izazvala truljenje.

U našim klimatskim uslovima lukova muva ima 2-3 generacije godišnje. Prezimi kao lutka u zemljištu. Let po?inje u drugoj polovini aprila i ?esto se produžuje tokom prve polovine maja. Desetak dana nakon po?etka leta ženka polaže jaja izme?u listova luka, na vrat korena mladih bilj?ica, na sam arpadžik ili na zemlju u neposrednoj blizini luka, u gomilicama od 5-12 komada. Za nekoliko dana ženka položi 50-100 jaja. Nedelju dana nakon polaganja jaja izlaze larve koje se odmah ubušuju u mlade stabljike luka gde se intenzivno hrane. Usled toga liš?e žuti, vene i suši se. Na mla?im biljkama štete su ve?e.

Nakon 15-20 dana intenzivne ishrane larva se izvla?i iz biljke i u?auri u zemljištu ili ?ak u lukovici. Stadijum lutke traje 2 nedelje nakon ?ega izle?e odrasla muva druge generacije ?ije larve prave manje štete jer je luk ve? dobro razvijen. Druga generacija lukove muve može napraviti ve?e štete na praziluku.

Za zaštitu luka preporu?amo zemljišne insekticide Force 1.5 G, Foksim G-5, Galition G-5 i druge. Jedan od ovih insekticida treba uneti u zemljište pre sadnje arpadžika. Deluju svojim parama i kontaktno. U zavisnosti od izbora insekticida razli?ite su i koli?ine primene. Ako ova metoda nije korištena, sigurno ?e se larva lukove muve ubušiti u list. U slu?aju da je larva lukove muve ve? unutar lista mogu?e je suzbiti prskanjem insekticidima kao što su Volley, Mospilan, Actara i drugi u navedenim koncentracijama uz dodatak okvašiva?a zbog voštane prevlake.

Navedeni preparati su sistemi?ni insekticidi koji nakon prskanja sokom ulaze u unutrašnjost lista i time uništavaju larvu. Prilikom ovakvog na?ina zaštite treba svakako voditi ra?una o karenci.

Poljoprivredna stru?na služba Leskovac
Mr Gordana Jovanovi?

Leave a Reply