Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » AMONIJAČNI rastvor i proteini zastupljeni u silaži

AMONIJAČNI rastvor i proteini zastupljeni u silaži

AMONIJAČNI rastvor – Oblici različitog pojavljivanja azota, predstavljaju ustvari parametre za stepen razgradivosti proteina u siliranoj masi. Proteinski azot je znatno manje zastupljen u silaži ako se uzme u obzir početni, pripremljeni materijal za siliranje. Ovo se može objasniti procesom koji se javlja kasnije, tokom fermentacije, kada pod uticajem biljnih enzima i nepoželjnih mikroorganizama u silažnoj masi dolazi do razgradnje biljnih proteina na glavne segmente: peptide, aminokiseline i amonijak. Ovaj proces razgradnje proteina ima posledično dejstvo na tok varenja i ishrane preživara, jer se neproteinske forme azota velikom brzinom razgrađuju od strane mikro flore buraga, tako da se sva količina nastalog amonijaka ne može iskoristiti za sintezu bakterjiskih proteina. Na taj način ostaju veće količine proteina neiskorišćene, što se indirektno može odraziti na zdravstveno stanje, reproduktivni status i proizvodni potencijal tako hranjenih grla. Iz tog razloga veoma je bitno da se stvore optimalni uslovi za proces fermentacije, kako bi se izbegle posledice, a pre svega povećana degradacija proteina u silaži.

AMONIJAČNI rastvor i proteini zastupljeni u silaži

 Količina amonijačnog azota je primarni pokazatelj potpune degradacije proteina i izražava se u % amonijačnog, u odnosu na ukupni azot u silaži ili u gramima amonijačnog po kilogramu ukupnog azota u silaži. Smatra se da je za kukuruznu silažu prihvatljivo ako je količina amonijačnog azota od 7-10% u odnosu na ukupni, dok za travne silaže dozvoljeno je da iznosi 10%.
Važan parametar za degradaciju proteina predstavlja i količina rastvorljivog azota, a izražava se procentima ili gramima po kilogramu ukupnog azota. Azotne materije imaju osobinu rastvorljivosti, a prema sastavu se dele na

  • albumin kao pravi protein i
  • neproteinske materije gde spadaju peptidi, aminokiseline, amidi i amonijak.

 Osobina rastvorljivosti proteina, znatno je izraženija u pripremljenim silažama nego u početnom materijalu. Preporučljivo je da obroci mlečnih krava budu izbalansirani sa 30-40% rastvorljivih proteina u odnosu na ukupan sadržaj. Dobro pripremljena silaža ne bi trebalo da sadrži više od 50% rastvorljivog azota u odnosu na ukupni.

   PSS Padinska Skela Dragoljub Krajnović dipl.inž.

foto pixabay.com

AMONIJAČNI rastvor 

foto pixabay.com

AMONIJAČNI rastvor 

Leave a Reply