Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

malina

Aminokiseline i vo?njak

Amino kiseline u primeni – Preparati sa aminokiselinama su poslednjih godina ušli u skoro redovnu upotrebu, a najviše u vo?arstvu i povrtarstvu, a zbog svog pozitivnog dejstva i prihvatljive cene i u ratarsku proizvodnju. Opredeljuju?i faktor za upotrebu preparata sa aminokiselinama je svakako pozitivno dejstvo koje pokazuje na biljkama. U folijarnoj prihrani se odli?no kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da lakše prebrode stres od nepovoljnih vremenskih prilika i zaštitnih tretmana. Može se koristitii i samostalno u dozi od 1 l/ha ili po preporuci proizvo?a?a, a preko zemljišta je doza oko 5l/ha.

Smanjuje stres u biljkama prouzrokovan nepovoljnim vremenskim prilikama i samim zaštitnim tretmanima. Treba posebno pomenuti aminokiseline ?ija se primena preporu?uje tokom ?itave vegetacije. Upotrbom aminokiselina postiže se bolje koriš?enje azota i bolji transport mikroelemenata (Fe, Zn, Mn, Ca, B I Mo), bolje usvajanje hraniva preko korena, obezbe?uje izvor organskog ugljenika i azota a i podsti?e enzimsku aktvnost i bolju ugradnju azota u protein. Na taj na?in folijarnom prihranom pove?avamo prinose, bolji razvoj korenovog sistema, porast biljke i pove?anje otpornosti na nepovoljne vremenske uslove. Primena aminokiselina se do sada vezivala za rešavanje nekog šoka koji je biljka preživela: pre svega misli se na mraz sušu ili vremenske nepogode kao što je grad. Upravo je grad razlog pisanja ovog teksta jer je u poslednje vreme ?esta pojava i potrebno je odmah posle grada primeniti aminokiseline i pomo?i biljci da preboli zadate rane. Naravno da je preporuka da se koristi sa fungicidima u cilju spre?avanja bolesti. Na tržištu postoji veliki broj preparata sa aminokiselinama i potrebno je odabrati pravi za odre?enu situaciju odnosno stres.

Goran Pavlovi?, savetodavac PSSS Smederevo

Aminokiseline dobijeni prirodnim putem, razgradnjom proteina biljnog i životinjskog porekla. Od velike su važnosti za oja?avanje bilja i izgradnju obrambenih ?elijskih struktura u stresnim situacijama. Aminokiseline imaju odlu?uju?u ulogu u stvaranju odbrambenih proteina i u sintezi biljnog hormona auksina. Prskanjem ih biljka direktno upija što skra?uje vreme njihove prirodne sinteze. U slu?aju grada u vo?njaku, vinogradu one su nezamenjive. Prskanjem aminokiselinama biljka se oporavlja ve? nakon jednog dana.

Stvara se kalus na ranama, ?ime je onemogu?en prodor gljivi?nih oboljenja tamo gdje je biljka najosjetljivija i podsti?e se sinteza hormona auksina, tako da biljka nastavlja izgra?ivati nove organe bez obzira na stres.

PSSS Srbija

foto pixabay.com