Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » ALLTECH – Međunarosna konferencija za biznis u poljoprivredi

ALLTECH – Međunarosna konferencija za biznis u poljoprivredi

Alltech

George Blankenship, Peter Diamandis and Jack Bobo will be featured at ONE: The Alltech Ideas Conference (ONE17), May 21–24 in Lexington, Kentucky. This year’s event, focused on disruptive ideas, is expected to draw more than 3,000 attendees from over 70 countries.

ALLTECH – Me?unarosna konferencija za biznis u poljoprivredi    ONE 17

Džordž Blankenšip, Džek Bobo, Piter Diamandis lideri inovacije na doga?aju ONE: The Alltechovu Idea Conference

Alltech ?e na me?unarodnoj konferenciji za biznis u poljoprivredi predstaviti lidere koji prevazilaze granice

[LEKSINGTON, Kentaki] — Džordž Blankenšip, bivši službenik Tesla Motors, Apple Computer i GAP Inc., koristi jedinstvene inovativne procese da organizacije navikle na status quo pretvori u dinami?ne igra?e okrenute budu?nosti. A sada ?e Blankenšip primeniti svoje iskustvo da publici na ONE: The Alltech Ideas Conference pruži neuporediv uvid u izgradnju i stvaranje lojalnosti brendu i svesti o brendu, konkurentnog tržišnog pozicioniranja i na?ina pružanja superiorne brige o potroša?u.

Džek Bobo, viši potpredsednik i glavni službenik za odnose sa javnoš?u Intrexona, stalno procenjuje odnos izme?u nauke i poljoprivrede. Bobo, koga je ?asopis Scientific American proglasio za jednog od 100 najuticajnijih ljudi u biotehnologiji, ?e predstaviti svoj jedinstveni ugao gledanja na globalne trendove u poljoprivredi, percepcije potroša?a i komunikaciju o nauci.

Me?unarodni pionir inovacija i najprodavaniji autor Njujork tajmsa, dr Piter Diamandis ?e preneti svoja saznanja i strategije za veliki uticaj na budu?nost. Diamandisa, osniva?a i izvršnog predsedavaju?eg XPRIZE fondacije i suosniva?a i zamenika predsedavaju?eg Human Longevity Inc., je ?asopis Fortune proglasio za jednog od „50 najve?ih svetskih lidera“.

„Dok ove godine bude slušala ove uticajne lidere, publika treba da se pripremi za ideje koje zaista unose promene,“ rekao je dr Pirs Lajons, osniva? i predsednik Alltecha. „Od promene iskustva pri kupovini automobila do uloge arhitekte Appleove metodologije maloprodaje koja gradi brend, Džordž Blankenšip je promenio status quo u ve?em broju industrija. Piter Diamandis nas je u svojoj knjizi „Abundance“ (Obilje) nau?io kako da mislimo o velikim stvarima, stvaramo bogatstvo i uti?emo na svet. Džek Bobo je ime koje je sinonim za biotehnologiju i percepcije potroša?a.”

Dr Lajons ?e preneti inspirativnu poruku o „Ostvarivanju snova kroz unošenje promena.“ Kroz li?ne pri?e o upornosti i ambiciji, on ?e podsta?i poslovne lidere da istražuju ciljeve i definišu put ka uspehu.

„Ništa ne?e zadovoljiti vašu glad za tim da napravite razliku više od pra?enja vaših snova,” rekao je dr Lajons.

           Ostali uvodni?ari ONE17 uklju?uju Lizu Bodel, osniva?a i direktora Futurethink, i Demijen Meklahlina i Antoni C. Kaningema, profesora marketinga i prodekana Majkl Smarfit postdiplomske poslovne škole na Univerzitetskom koledžu Dablin u Irskoj. U svojoj raspravi pod naslovom „Zašto jednostavnost pobe?uje“ gospo?a Bodel – ?ije veštine upravljanja se grani?e sa umetnoš?u – ?e pomo?i liderima agrobiznisa da izbegnu zamke kompleksnog i da se usmere ka poslovima koji su zaista bitni. Meklahlin ?e u raspravi „Poreme?aj u Vašingtonu“ preneti iskustva o onome što se može o?ekivati od novog rukovodstva u Vašingtonu i o tome kakve bi poreme?aje lanca ishrane i svetske trgovine mogla doneti budu?nost.

           U?esnici ?e tako?e imati priliku da ?uju Aidan Konolija, Alltechovog glavnog službenika za inovacije i dr Mark Lajonsa, Alltechovog svetskog potpredsednika i rukovodioca za širi region Kine. Konoli ?e se usmeriti na to kako organizacije i pojedinci mogu da održe trajnost poreme?aja, a dr Mark Lajons ?e raspravljati o promeni slike potroša?a i ispunjenju zahteva „porasta u milijardama.“

           Kao doprinos zasnovanosti ONE17 na jedinstvenosti i „realnim životnim rešenjima“, ovogodišnja konferencija ?e uklju?iti razne linije sesija. Manje, posebne sesije posve?ene nauci o usevima, tovnim govedima, mle?nim govedima, svinjama, živini i akvakulturi – kao i tematske sesije o finansijama, pitanjima hrane i tržišta u razvoju – pružaju priliku da se na konferenciji ONE17 svi delovi poljoprivredne proizvodnje uklju?e. 

         Potpuni spisak sesija i tema ONE17 možete na?i na ONE.alltech.com. Prijavite se do 1. aprila i uštedite 300 dolara.

Pridružite se razgovoru na Tviteru uz #ONE17.

ONE: The Alltech Ideas Conference (ONE17) ?e se održati od 21. do 24. maja u Leksingtonu, Kentaki i obe?ava iskustvo prepuno ideja, inovacija i rešenja za industriju poljoprivrede. Ova godišnja me?unarodna konferencija, ?ija je ovo 33. godišnjica, okuplja preko 3.000 u?esnika iz preko 70 zemalja.

Alltech

George Blankenship, Peter Diamandis and Jack Bobo

Tekst uz fotografiju

Džordž Blankenšip, Piter Diamandis i Džek Bobo ?e biti istaknuti u?esnici ONE: The Alltech Ideas Conference (ONE17), od 21. do 24. maja u Leksingtonu, Kentaki. O?ekuje se da ?e ovogodišnji doga?aj, usmeren ka idejama koje unose inovacije, privu?i preko 3.000 u?esnika iz preko 70 zemalja.

 

O Alltechu:

Alltech, koji je 1980. godine osnovao irski preduzetnik i nau?nik dr Pirs Lajons, otkriva i dostavlja rešenja za održivu ishranu biljaka, životinja i ljudi. Sa preko 100 proizvodnih lokacija širom sveta, Alltech vodi u proizvodnji i obradi kvasca i organskih mikroelemenata, a naša perjanica, postrojenje za proizvodnju algi u Kentakiju, je jedinstveno u svetu.

Naš rukovode?i ACE princip vodi ka razvoju rešenja koja su bezbedna za životinju, potroša?a i životnu sredinu. Preko 5.000 ?lanova našeg tima širom sveta svakodnevno koriste ovaj cilj u radu za naše potroša?e.

Alltech je porodi?na kompanija, što nam omogu?ava da se brzo prilagodimo novim potrebama potroša?a i da zadržimo usmerenje ka naprednim inovacijama. Sa centralom u neposrednoj blizini Leksingtona, Kentaki, SAD, Alltech ima snažno prisustvo u svim regionima sveta.