Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Agrotehnika kukuruza kokičara – kako je najbolje

Agrotehnika kukuruza kokičara – kako je najbolje

Agrotehnika kukuruza kokičara – autor Zlatica Krsmanović, dipl. ing. 

Upotreba – Zahvaljujući osobini da zrna pri zagrevanju pucaju pri ĉemu se endosperm izvrće napolje u obliku bele, mekane i šupljikave mase, kukuruz kokiĉar se koristi u prehrambenoj industriji.

Plodored – Može da se gaji u monokulturi a povoljni predusevi su: strna žita, leguminoze, krompir, travno-detelinske smeše i sl. Uspeva u svim podruĉjima gajenja kukuruza. Pored plodoreda bitna je i prostorna izolacija da usev ne bude blizu drugih kukuruza najmanje 50 m.

Obrada zemljišta – Osnovna obrada vrši se na 30 cm u jesen ili u proleće 7 do 10 dana pred setvu ako su zemljišta vlažna, parcele pod nagibom ili su u pitanju parcele gde postoji opasnost od prolećnih poplava. Predsetvena priprema se obavlja u proleće a najbitnije je da se ne napravi predubok setveni sloj.

Đubrenje – Dobro reaguje na 30 do 40 t/ha stajnjaka pravilno primenjenog. U jesen zaorati 300 kg/ha NPK 10:30:20 a predsetveno primeniti 200 do 300 kg/ha NPK 15:15:15. Prihrana se vrši sa 300 do 400 kg/ha KAN (27% N) u fazi 7 do 9 listova.

Setva i izbor hibrida – Preporuka za setvu su ZP-611K i NS-620K, oba hibrida FAO grupe Vreme setve je od 1.aprila do 10.maja. Dubina setve 4 do 5 cm, razmak u redu 22 do 24 cm. Setva se obavlja pneumatskim sejalicama. Pre setve dobro oĉistiti sejalicu od semena da ne dođe do pojave drugih hibrida u usevu što može umanjiti kvalitet finalnog proizvoda.

Agrotehnika kukuruza kokičara  

Nega useva – Prva napomena kod nege je da se ne zakidaju zaperci. Poželjno je izvršiti dva kultiviranja u fazi 4 do 5 listova i 7 do 9 listova. Navodnjavanje daje izuzetne rezultate i omogućava stabilnost proizvodnje. Kukuruz kokiĉar dobro reaguje na prihranu folijarnim Ċubrivima.

Za zaštitu od korova se koriste standardni herbicidi koji se koriste i u proizvodnji merkantilnog kukuruza.

Berba – Najjednostavnije je kukuruz skinuti kombajnom u zrnu ukoliko nije bio u blizini drugih useva kukuruza i gde postoje kombajni. Za berbu u klipu beraĉi moraju biti dobro podešeni  da ne dođe do većih gubitaka u berbi jer kokiĉar ima manji klip. Prilikom dalje manipulacije potrebno je odvojiti netipiĉne klipove ako je došlo do oprašivanja od drugog useva. Ukoliko ima radne snage u domaćinstvu prvi redovi na parceli se mogu i ruĉno obrati. Prinos se kreće do 6 t/ha.

Sušenje – Vlaga zrna kukuruza za upotrebu se kreće od 12 do 14%. Može da se suši prirodno u klipu na ĉardacima kad je spreman za plasman tek u proleće ili leto sledeće godine ili može da se suši u sušarama na temperaturi od 37 stepeni.

Priprema za plasman – Pre pakovanja u papirne vreće kukuruz se mora proĉistiti korišćenjem mini selektora.

Zlatica Krsmanović, dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva

foto pixabay.com

Agrotehnika kukuruza kokičara