Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Mehanizacija za 21. vek – kompanija “KITE”

Mehanizacija za 21. vek – kompanija “KITE”

kite

Mehanizacija za 21. vek

Mehanizacija za 21. Vek – kompanija KITE d.o.o.

Moderna poljoprivreda zahteva primenu poljoprivredne mehanizacije koja koristi nau?na dostignu?a 21. Veka.

Kompanija “KITE” z.a.d. ve? 43 godine uspešno posluje u poljoprivredi. Ostvareni poslovni rezultati pokazuju da primena nauke I organizacija kompanije daje rezultate.

Od 1. Maja 2017. godine novoosnovana  “KITE” d.o.o. je postala zvani?ni distributer John Deer mašina za Srbiju. Poljoprivrednicima ?e se ponuditi kompletan asortiman kompanije John Deer, usluge servisa I obuke.

Znamo koliko je važno u žetvi, kada se desi kvar, imati rezervni deo na raspolaganju za 12 sati I stru?njaka koji ?e Vam kvar otkloniti, sa garancijom kvaliteta za ugra?eni deo I pruženu uslugu.

Ponuda mašina ?e obuhvatiti I veliki broj kompanija iz Zapadne Evrope.

Kompanija “KITE” z.a.d. ?e svojoj ?erki kompaniji u Srbiji preneti sva dragocena znanja I organizacionu strukturu koja garantuje ostvarenje boljih rezultata u našem agraru.

Velika pomo? poljoprivrednicima ?e pružiti radnici “KITE” d.o.o. u pripremi “papirologije” koja je njima veliki problem. Kompanija je sklopila dogovore sa bankama I lizing ku?ama koji ?e omogu?iti da do ostvarenja ugovora do?e ve? za 7 dana! Uslovi kupovine ?e posebno biti povoljni za vreme održavanja Me?unarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu ( 13 – 19. Maj 2017. ). Na štandu kompanije Vas rado o?ekuju.

Pored prodaje mašina, pružanja usluge servisa I obuke kompanija “KITE” d.o.o. ?e se baviti I otkupom poljoprivrednih proizvoda u Srbiji. Za ovo leto ?e se otkupljivati pšenica, kukuruz I suncokret. Važno je naglasiti da ?e se otkup vršiti u skladu sa KVALITETOM proizvoda – prati?e ga I odgavaraju?a otkupna cena ( nagrada proizvo?a?ima za uloženi trud  I ulaganja u tehnologiju).

Podru?je delovanja kompanije je ?itava Srbija. Prvo ?e biti osnovana tri centra u Vojvodini, drugi delovi Srbije ?e mo?i da koriste usluge kompanije “KITE” d.o.o. putem firmi koje ?e biti ugovorno povezane sa kompanijom.

Nove mogu?nosti razvoja, nova tehnologija I znanje I iskustvo koje poseduje kompanija Vam je na raspolaganju. Dobrodošli !

“KITE” d.o.o.

Bulevar Slobodana Jovanovi?a 4

Tel: 021 400 525

e-mail: info@kitedoo.rs

autor- Petar Jovi?i?