Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkursi za hladnjače, sušare AP Vojvodina

Konkursi za hladnjače, sušare AP Vojvodina

?uvanje vo?aKonkurs za  opremanje hladnja?a, sušara u AP Vojvodina

Proizvo?a?i ?esto uspešno ostvare plan proizvodnje, ali otkupna cena nije zadovoljavaju?a. Na?in da sa?uvaju svoj proizvod, bolje ga naplate ( da ostvare višu cenu ) je gradnja hladnja?a i sušara. Tržište ?e opravdati ulaganja, pogotovo ako iskoriste povoljnosti ovog konkursa.

 1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehni?ko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na temelju dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnja?a manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje vo?a i povr?a i pripremu vo?a i povr?a za tržište, nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, ?iš?enje, sortiranje i pakovanje vo?a i povr?a, nabavku paleta za skladištenje proizvoda, opremanje sušara za aromati?no, za?insko i lekovito bilje i opreme za preradu uljarica.

 1. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

 1. nabavku opreme za – skladištenje vo?a i povr?a i opreme za sakupljanje i pripremu vo?a I povr?a za tržište: Hladioni?ki vrata, termoizolacijski paneli, elektrooprema I instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnja?i, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadaju?a oprema;
 2. nabavku rashladne opreme za skladištenje vo?a i povr?a: rashladni agregati, kompresori, isparava?i, kondenzatori;
 3. nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, ?iš?enje, sortiranje i pakiranje vo?a I povr?a i nabavu boks – paleta za pohranu proizvoda: mašine za ?iš?enje i pranje, linije za sortiranje i kalibriranje, linije za pakovanje i ozna?avanje, -boks i ram palete;
 4. nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromati?no, za?insko i ljekovito bilje:

tunelske, trakaste, komorne sušare, oprema i ure?aji za sušenje u vakuumu, oprema i ure?aji za mikrotalasno sušenje, oprema i ure?aji za Osmotsko sušenje, oprema i ure?aji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i sli?na oprema, prese za hladno ce?enje ulja i ure?aji namenjeni za ovu vrstu ulaganja.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena unutar jedne podta?ke, kao i za više namena – od 1. do 3. podta?ke.

III. VISINA SREDSTAVA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 135.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvr?uju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme.

Prilikom obra?una, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodanu vrednost (PDV).

Prilikom razmatranja podnesenih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznaje se samo investicije realizovane nakon 2017/1/1. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano ra?unima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama; ukoliko je re? o opremi iz uvoza, mora biti potpkrepljeno i drugim dokazima koji nose datum nakon 1/1. 2017. godine.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi:

 1. za nabavku opreme za skladištenje vo?a i povr?a i opreme za sakupljanje i pripremu vo?a I povr?a za tržište – do 5.000.000,00 dinara;
 2. za nabavku rashladne opreme za skladištenje vo?a i povr?a – do 3.000.000,00 dinara;
 3. za nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, ?iš?enje, sortiranje i pakovanje vo?a I povr?a i nabavku boks paleta za pohranu proizvoda: – do 2.000.000,00 dinara;
 4. za nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromati?no, za?insko i ljekovito bilje: – do 1.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti ve?i od 5.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara, a razmatra?e se samo prijave ?ija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili ve?a od toga.

POLLINO HLADNJA?E

goran@pollinogroup.com     +381 63 237 111 / +381 11 371 3690

Trš?anska 21, 11080 Zemun-Beograd

Pollinoplast

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

 1. fizi?ka osoba:

– Nosilac registrovanog komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva;

– Preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva.

 1. pravna osoba:

– Privredno društvo;

– Zemljoradni?ka zadruga.

Privredno društvo odnosno zemljoradni?ka zadruga može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravna lice, skladno zakonu kojim se ure?uje ra?unovodstvo.

 1. USLOVI ZA U?EŠ?E NA KONKURSU

Za fizi?ke i pravne osobe

 1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i mora se nalaziti u aktivnom statusu; na dan podnošenja prijave u pomenutom registru mora imati prijavljene kulture vo?a, povr?a, uljarica, aromati?nog, lekovitog I za?inskog bilja skladno šifrantom Uprave za trezor;
 2. podnosilac prijave mora imati ura?en poslovni plan – ekonomsku održivost projekta za investicije ukupne vrednosti ve?e od 500.000,00 dinara;
 3. podnosilac prijave mora imati prebivalište na podru?ju jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, odnosno podnosilac prijave pravne osobe moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 4. podnosilac prijave i vlasnik poljoprivrednog zemljišta moraju regulisati obveze po rješenjima o naknadama za odvodnjavanje / navodnjavanje i porez na poljoprivredno gazdinstvo

VIŠE NA  www.psp.vojvodina.gov.rs.