Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Zakup zemljišta na 30 godina za investitore

Zakup zemljišta na 30 godina za investitore

uredba konkursiZakup zemljišta – KOMISIJA za davanje suglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede i zaštite okoline, objavila je Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na teritoriju Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijima za određivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa ( “Službeni glasnik”, broj 105/16 od 26. decembra 2016. godine).

Napomena o javnom pozivu objavljeno je u dnevnim novinama: Večernje novosti, Dnevnik i Informer.

Zakup zemljišta na 30 godina za investitore

SADRŽAJ INVESTICIONOG PLANA

ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН

1.         ПРЕДМЕТ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

Дати опис инвестиције које се односи на пољопривреду или пољопривредно-прерађивачку индустрију.

2.         ОПИС ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА И СВРХА ИНВЕСТИРАЊА

Дати опис пројекта и начина његове реализације, циљеве, производе или услуге који ће бити резултат реализације пројекта, оквирни динамички план пројекта (milestones), описати кључне догађаје на спровођењу пројекта (као што су моменти куповине, добијање дозволе, увоз опреме, запошљавање, тренинг радника, пуштање у рад….)

Дати SWOT анализу пројекта као и разлоге за реализацију пројекта у Републици Србији.

3.         ПРЕГЛЕД РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ

3.1         Општа информација о инвеститору и референце

Описати главне активности инвеститора, кратак историјат и циљеве. Дати кратак преглед организационе структуре и власничку структуру. Навести најзначајније клијенте и њихове референце, знања и предности инвеститора. Навести најбитније догађаје у претходном средњорочном периоду као и изазове, проблеме и ризике са којима се инвеститор/корисник суочава.

3.2         Инвестициона активност

Описати досадашње инвестиционе активности и искуство у спровођењу сличних инвестиционих пројеката.

4.         ПРОИЗВОДНИ ПРОГРАМ И ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА РЕШЕЊА

4.1         Асортиман и обим производње

Навести планиране производе или услуге и планирани обим производње. Дати опис техничке комплексности и захтевности по питању квалитета производа или услуга.

4.2         Основе технолошког процеса и употреба напредних знања и технологија

 Описати технолошки процес добијања предметних производа или услуга и навести специфична

знања и вештине које су потребне у њиховој производњи. Дати поређење напредности технологија које ће бити у употреби са најновијим светским трендовима.

4.3         Избор опреме и алата

 Hавести машине, опрему и алате који ће се користити у производњи, и тржште набавке опреме. Врста опреме – нова или половна.

4.4         Решење грађевинских објеката и инсталација

 Дати опис решења, и техничке скице објекта у коме ће се реализовати инвестициони пројекат наглашавајући да ли се гради нови објекат за потребе пројекта, да ли купује постојећи, изнајмљује постојећи, да ли је потребно проширење, адаптација или реконструкција постојећих пословних просторија и др.

 

4.5. Нематеријална средства

Навести и ближе описати нематеријална средства (патенти, лиценце и know-how) у која се улаже у складу са инвестиционим пројектом.

 5.         ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У РАДНУ СНАГУ

5.1         План запошљавања

 

Дати кратак опис плана запошљавања, планирану структуру запослених, квалификациону структуру, а затим у табелама навести тачан број запослених повезаних са инвестиционим пројектом и планиране укупне трошкове бруто зарада.

 

Планиран укупан број радника: У години у којој се подноси пријава: У периоду реализације пројекта

(по годинама)

У периоду након реализације пројекта
20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Менаџмент:
Администрација:
Инжењери:
Запослени у производњи:
Остало:
Укупно:

 

 

Планирани укупни трошкови бруто зарада (у еврима): У години у којој се подноси пријава: У периоду реализације пројекта

 (по годинама)

У периоду након реализације пројекта
20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Менаџмент:
Администрација:
Инжењери:
Запослени у производњи:
Укупно:

 

Квалификациона структура запослених У години у којој се подноси пријава: У периоду реализације пројекта

 (по годинама)

У периоду након реализације пројекта
20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Основно образовање
Средње стручно образовање
Више и високо образовање
Укупно:

5.2         План обуке запослених

Дати кратак опис плана обуке запослених

6.         ОПИС ЛОКАЦИЈЕ

 Навести општину и конкретну локацију у којој ће пројекат бити реализован. Навести листу парцела које се траже у закуп. Навести разлоге из којих се пројекат реализује на конкретној локацији као и информације о инфраструктури потребној за реализацију инвестиције и усаглашеност са стањем на локацији. Навести из ког разлога је потребна тражена површина и образложити.

7.         ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ

7.1         Преглед инвестиционог улагања

 

Вредност основних

средстава

(у еврима)

 

Основно средство/

други трошкови (закуп):

Улагање у години у којој се подноси пријава[2]

________

У периоду реализације пројекта

 (по годинама)

Укупно:
20___ 20___ 20___ 20___ 20___
Земљиште и ифраструктурно опремање локације: Набавка земљишта:
Опремање земљишта:
Зграде / капацитетизградња, куповина, проширење, адаптација или реконструкција зграда,  капацитета): Изградња објеката:
Куповина објекта:
Проширење/адаптација/реконструкција:
Опрема за производњу

(Набавка постројења, машина и опреме)

Нова:
Половна:
Укупна вредност улагања у основна средства (у еврима):

7.2         Порези и доприноси и остали јавни приходи

 

Порези, доприноси, царине и таксе (у еврима): У години у којој се подноси пријава: У периоду реализације пројекта

 (по годинама)

У периоду након реализације пројекта
20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_
Порез на добит
Порез на зараде
Порез на додату вредност
Акцизе
Царине
Доприноси на терет запосленог
Доприноси на терет послодавца
Остали порези на републичком нивоу
Таксе на републичком нивоу
Порези  на нивоу локалне самоуправе
Таксе на нивоу локалне самоуправе
Укупно:

7.3         Извори финансирања и обавезе према изворима

Дати детаљну информацију о изворима финансирања као и обавезе према изворима у периоду реализације пројекта и трогодишњем односно петогодишњем  периоду након реализације пројекта.

 7.4         Пројекција биланса стања, успеха и новчаних токова

Доставити пројектоване финансијске извештаје за период имплементације пројекта и петогодишњи период након имплементације пројекта, а према обрасцима утврђеним прописима Републике Србије.

[1] Поред података наведених у овом обрасцу, инвестициони план може да садржи и друге податке који могу да буду од утицаја за остваривање права првенства закупа

[2] Претходни трошкови улагања у основна средства Корисника средстава пре подношења Пријаве не могу се исказивати. У циљу утврђивања висине улагања у основна средства Корисника унети износе оправданих трошкова који ће тек настати.

Više na sajtu mpzzs 

izvor-Ministarstvo poljoprivrede i  zaštite prirodne okoline