Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » 2015 » December (page 2)

Monthly Archives: December 2015

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu – duga?ak naslov za suštinsko pitanje naše poljoprivrede – ho?e li naši poljoprivrednici uspeti da zaštite pravo na zemlju naših predaka? Ulaganja u poljoprivredu su uslov opstanka na tržištu koje priznaje samo profit – njegovo veli?anstvo novac ! Generacije su obra?ivale naše njive, ulagale i ubirali plodove teškog rada. Došlo ... Read More »

IPARD deo je program LEADER i LAG-ovi

IPARD Leader pristup ili strategija razvoja ruralnog podru?ja je mera IPARD programa koja ?e se sprovoditi u II fazi implementacije mera IPARD-a, od 2017. godine. Princip je da razvoj lokalnih sredina bude rezultat dogovora lokalnih aktera. Predvi?eno je da se ovaj program finansira sredstvima EU, iz nacionalnih fondova i privatnog sektora. Najzna?ajniji mehanizam za sprovo?enje LEADER-a na lokalnom nivou bi?e ... Read More »

Muskatna žalfija – osobine, uslovi gajenja, žetva

Muskatna žalfija se gaji od po?etka ovog veka isklju?ivo radi dobijanja etarskog ulja, koje je prijatnog mirisa (podse?a na ambru), a dobija se iz cvasti i najviše se koristi u kozmeti?koj industriji. Vrsta je poreklom iz Južne Evrope, a rasprostranjena je na podru?ju od Atlantskog okeana do Kavkaza i duž evropskih i afri?kih obala Sredozemnog mora. Raste pretežno na suvljim, ... Read More »

Rezidba vinove loze, tri načina rezidbe

Rezidba vinove loze – Župski, Krajinski i GIJOV na?in rezidbe vinove loze. Prilikom podizanja vinograda treba izabrati uzgojni oblik ?okota koji ?e osigurati najpovoljniji raspored i dobro osun?avanje lastara i grozdova kao i najracionalnije sprovo?enje agrotehni?kih mera. Župski na?in rezidbe Ovaj uzgojni oblik ima stablo visine 10 – 30 centimetara, s tri do pet krakova koji trsu daju izgled vo?kice ... Read More »

Božićna zvezda za srećne praznike

Boži?na zvezda – Nova 2016. je pred nama. Mnogi ?e za dar dobiti neobi?ni, vatreni cvet  BOŽI?NA ZVEZDA. Boži?na zvezda je višegodišnja sobna biljka i predivan ukras u enterijeru doma. Ona zahteva karakteristi?nu i dugotrajnu negu. Ako boži?nu zvezdu kupujete zimi, na putu do ku?e zaštitite je od hladno?e, a kada do?ete ku?i ne stavljajte je odmah pored izvora toplote, ... Read More »

TRAKTOR u zimu, konzervacija i zaštita

TRAKTOR u zimu – Kada se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci u zimskom periodu,preporu?uje se da se obave mere zaštite,kako bi se obezbedilo da na traktoru ne do?e do nekih ošte?enja za vreme stajanja.Prilikom konzervira nja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slu?aj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda pristupiti konzerviranju. Konzerviran traktor ... Read More »

GMO FREE u Srbiji – organizacija Dunav Soja

soja našđa šansa

GMO FREE u Srbiji – Neki trgovinski lanci u Srbiji, poput Merkatora S, ve? su prepoznali važnost Dunav Soja oznake kvaliteta, i sa svojim dobavlja?ima Merkator robne marke rade na sprovo?enju standarda i ozna?avanju svojih proizvoda. Dunav Soja je prva i jedina oznaka GM FREE kvaliteta i doma?eg porekla priznata i dostupna na našem tržištu. To je strogo kontrolisan standard ... Read More »

DOMAĆE kobasice i dobar alat za njih CLAIR

DOMA?E kobasice – Zima je godišnje doba slavlja i veselja. Svinjokolji su po?eli, prave se doma?e šunke i kobasice. Kobasice su rado vi?ene na trpezi. Potrebno je pravo majstorstvo spremiti smesu za kobasice, dobro ih odimiti, pravilno spremiti da sazru.Treba spomenuti da je mast tradicionalan i nužan sastojak u kobasici, jer pomaže u vezanju razli?itih sastojaka i sudeluje u stvaranju ... Read More »

Rodni elementi u vinovoj lozi i povijanje lastara

Rodni elementi su skra?eni jednogodišnji lastari. Dele se na kratke i duga?ke. Kratki su oni na kojima ima 2 do 5 rodnih okaca i ozna?avaju se kao kondiri: 1./ kratki 2 do 3 okca, 2./ duga?ki 4 do 5 okaca. Kratki rodni elementi se ne privezuju. Duga?ki rodni elementi se naj?eš?e nakon rezidbe lu?no povijaju i privezuju za naslon i ... Read More »

Cene hrane na svetskom tržištu – izveštaj FAO

Cene hrane beleže pad od 18% u odnosu na godinu pre, prema FAO indeksu.  Cene hrane glavnih roba padaju u novembru,  osim še?era. FAO indeks cena žitarica beleži pad za 2,3%,  cene padaju zbog povoljnih uslova žetve u SAD-u, najve?em svetskom proizvo?a?u i izvozniku kukuruza Cene biljne nafte ( biodizela ) padaju za 3,1% od oktobra, uz pomo? nižih cena ... Read More »