Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » 2015 » July

Monthly Archives: July 2015

Kontrola tehničkih sredstava za hemijsku zaštitu

Kontrola tehni?kih sredstava – “Proizvodnja zdrave hrane predstavlja osnovni zadatak savremene poljoprivrede.Prema standardima Evropske Unije potrebno je optimizirati potrošnju pesticida i smanjiti njihov štetni uticaj na okolinu i zdravlje ljudi. Iz tog razloga obaveza svakog poljoprivrednog proizvo?a?a je da jednom godišnje izvrši inspekciju radne ispravnosti sredstva za zaštitu bilja. Inspekciju i kalibraciju obavljaju ovlaštene laboratorije koje mogu i da obu?avaju ... Read More »

Lekovito bilje pravilno sakupljanje, sušenje, čuvanje

Lekovito bilje pravilno sakupljanje – Prisustvo štetnih mikroorganizama u lekovitom bilju je posledica neadekvatnog sakupljanja lekovitog bilja, a kasnije i nepotpunog ?iš?enja i nedovoljnog sušenja; nepovoljnih uslova tokom transporta i skladištenja. Problemi skladištenja lekovitog bilja sli?ni su kao i kod drugih poljoprivrednih kultura, a bitna razlika je u roku trajanja biološki vrednih sastojaka lekovitog bilja iz razloga što je njihova ... Read More »

Organska proizvodnja u Nemačkoj raste, ali …

Organska proizvodnja – Sektor organske hrane raste ali je u Nema?koj površina pod ekološki održivim proizvodima u 2014. godini prvi put smanjena. Za taj pad okrivljuju se skuplji zakup zemljišta, neizvesnost dok traju razgovori o novim evropskim propisima o organskoj poljoprivredi, ali i nedovoljna podrška sektoru od strane EU. Površine pod organskom proizvodnjom u ve?oj meri su smanjenje na severu ... Read More »

Silaža cele biljke daje najviše prinosa

Silaža cele biljke – ako kukuruz nije dobro podneo sušu, nema dovoljno oplodjenih klipova – možda je jedino rešenje silaža cele biljke. Žetva kukuruza za silažu odlikuje se visokim troškovima i ima zna?ajan uticaj na visinu prinosa i kvalitet proizvoda. Tu je potrebno uskladiti dinamiku žetve sa dinamikom transporta i spravljanja silaže jer silaža treba da se spravi u što ... Read More »

Sistemi za navodnjavanje su neophodni za uspeh

Sistemi za navodnjavanje – Suša nam sre?u kvari ! Kako koja godina prolazi suša uzme svoj danak i poljoprivrednici se sete sistema za navodnjavanje. Stižu nam obe?ani dolari, postavi?e se novi  sistemi i krenu?e duplo ve?i prinosi. Ekonomska ra?unica izme?u ostvarenih prinosa i postignute cene na tržištu nas tek ?eka. Poželimo svima sre?u i beri?et, i da država ispuni što ... Read More »

POSTRNI USEV za dve žetve godišnje

POSTRNI  USEV Posle žetve pruža se sto?erima šansa za uzgoj biljaka koje imaju kratak rok rasta, a dobra su dopuna za ishranu stoke. Intenzivna sto?arska proizvodnja, zahteva intenzivnije ratarenje. Savetodavnim i prakti?nim radom u oblasti ratarstva , bitno je izmenjena struktura setve na podru?ju Šumadijskog okruga.  Danas su na zna?ajnom delu površina zastupljeni uljana repica , perko , ozimi sto?ni ... Read More »

SUŠENJE DUVANA i neka pravila za pravilno sušenje

SUŠENJE DUVANA – žu?enje duvana. Ovo gljivi?no obolenje se pojavljuje, razvija i širi u periodu žu?enja kada je visoka relativna  vlaga u sušnici i na duvanu, a temperatura suvog  termometra u sušnici ispod 43.3° C. Visoka relativna  vlaga u žu?enju javlja se sa više razloga. Podizanjem  temperature suvog termometra 0.5-1°C. na ?as iznad 37°C nastaje zagrevanje listova duvana i burni ... Read More »

SLAČICA isplativa kultura za poljoprivrednike

SLA?ICA isplativa kultura, Proizvodnja sla?ice za poznatog kupca. – autor Aleksandra Mihajlovi?. Interesovanje za proizvodnju semena sla?ice u našoj zemlji nije veliko. Oni poljoprivrednici koji se upuste u ovaj posao i savladaju agrotehniku, naj?eš?e obnavljaju proizvodnju svake godine. Repi?in sjajnik na listu sla?ice Bogoljub Lakatuš iz Elemira petnaest godina na svojim njivama seje sla?icu. Prosle godine setvu je obavio polovinom marta na ... Read More »

VILINA KOSICA opasna bolest deteline i lucerke

 VILINA KOSICA Prouzrokova?: Cuscuta spp.Vilina kosica je stalni pratilac deteliništa i lucerišta. Javlja se na lucerki i crvenoj detelini svuda gde se ovoj parazitnoj cvetnici ne poklanja dovoljno pažnje. Vilina kosica spada me?u najzna?ajnije patogene deteline i lucerke. Ukoliko se ne preduzmu odgovaraju?e mere vilina kosica je sposobna da za 3-4 godine a nekada i za kra?i period, potpuno kompromituje ... Read More »

DOBRE BAKTERIJE pomažu stvaranju dobre zemlje

mikrobiološka đubriva

DOBRE BAKTERIJE Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu ?ubriva, kompeksnu zaštitu biljaka od bolesti i šteto?ina kao i maksimalno koriš?enje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali, sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života. Ubrzani razvoj biote – hnologija, zasnovan na ekološkim principima, uti?e ... Read More »